Sennels kirke

Kor og skib er fra romansk tid, mens tårn, våbenhus og sakristi er sengotiske. De to nordvinduer i skibet er romanske. Både norddøren, der bruges endnu, og syddøren, der er tilmuret, har vandrette overliggere.

 

Ved den nederste del af det sengotiske tårn er der anvendt så mange kvadere, at det er tvivlsomt, om de alle sammen kan stamme fra kirken. Der er to glamhuller med runde buer på alle fire sider.

 

En ældre klokke blev omstøbt af De Smithske Jernstøberier i Aalborg i 1903. Den gamle klokke bar indskriften: »Bekostet omstøbt Aaret 1842 af Kirkens Eier T. Neergaard. Til Din Priis Herre lad mig lyde / Og Mange til dit Huus indbyde. – Støbt af P.P. Meilstrup i Randers.« – En klokke fra 1493 er overført fra Thisted. Den menes at være støbt af Peter Hansen, Flensborg. Den bærer indskriften: »Ihesus nasarenus rex Iudeorum; alpha et o; Deus et homo; o rex glorie veni cum pace, amen; help Maria oc sancta Anna seilf tridie; Deus propicius sis nobis peccatoribus; anno Domini millesimo ccccxcvii« (Jesus af Nazareth, Jødernes konge, Alfa og Omega, Gud og menneske; o ærens konge kom med fred, amen; Hjælp Maria og Anna Selvtredje; vær du os syndere en nådig Gud; i Herrens år 1497). – En tredje klokke omstøbt af B. Løw & Søn, København, 1878, er kondemneret.

 

Kirken er oprindelig indviet til Skt. Nikolaus. 1382 omtales et skøde til Skt. Nikolai alter i Sennels. Efter at have været statsejendom i tiden efter reformationen overgik den til Morten Lelius, Ullerupgaard, i 1721. Den blev selvejende den 1. juli 1918.

Kirkerne